Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden van Vitaalaanhetwerk, hierna Algemene Voorwaarden, wordt verstaan onder:

CliŽnt:De natuurlijke persoon ten behoeve waarvan de Diensten worden verleend. De cliŽnt kan tevens Opdrachtgever zijn.

Consument: een Opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Diensten:Alle werkzaamheden op het gebied van coaching, ontspanning, beweging, training of aanverwante werkzaamheden die Opdrachtnemer met Opdrachtgever is overeengekomen, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Overeenkomst, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Opdrachtgever:De natuurlijke of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst aan is gegaan of wil aangaan met betrekking tot de Diensten of aan wie Opdrachtnemer een aanbieding doet of een Dienst verleent.
Opdrachtnemer:VitaalaanhetWerk, gevestigd aan de Laan van Norma 103, te (2152 GC) Nieuw-Vennep, tel. +31 252 349 628, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61992232, btw-nummer: 194552317B02

Overeenkomst:Iedere overeenkomst die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever of CliŽnt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en/of ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten, waaronder ook begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, van Opdrachtnemer.
2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en/of CliŽnt zijn overeengekomen.
3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever en CliŽnt binnen de gestelde termijn zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Opdrachtnemer is bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief btw tenzij schriftelijk anders is vermeld.
3. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever en CliŽnt als bedoeld in de laatste volzin van lid 1 van dit artikel. Opdrachtnemer en Opdrachtgever/CliŽnt hebben ook een Overeenkomst gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en CliŽnt en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of Ė als die termijn korter is Ė vůůr aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst
1. Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. De Overeenkomst betreft nadrukkelijk geen resultaatsverbintenis.
2. In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om Ė in overleg met Opdrachtgever Ė bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval onverminderd van toepassing.
3. Opdrachtgever en CliŽnt dragen er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst nieuwe informatie bekend wordt waarmee Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst bekend moet zijn, dient de Opdrachtgever en/of de CliŽnt Opdrachtnemer hierover onmiddellijk te informeren.
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op.
5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt om in samenwerking met een door de Opdrachtgever aangewezen derde haar Diensten of een gedeelte daarvan te verrichten, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het handelen van de door de Opdrachtgever ingeschakelde derde, noch is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van die derde.

Artikel 5: Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, behoudens een verplichting tot openbaarmaking van bepaalde gegevens uit hoofde van een wettelijk voorschrift dan wel een verplichting daartoe door een bevoegde autoriteit, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever, CliŽnt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever of CliŽnt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en CliŽnt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de CliŽnt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 6: Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle bij de (uitvoering van) de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vragenlijsten, rapporten, cdís, dvdís, oefenmateriaal en computerprogrammaís, berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. 2. Opdrachtgever en/of CliŽnt verkrijgt/verkrijgen uitsluitend het recht om in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst gebruik te maken van de bij de (uitvoering van) de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten. Dit is slechts anders indien Opdrachtnemer dit uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever en/of CliŽnt heeft medegedeeld.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de bij de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. CliŽnten.

Artikel 7: Honorarium en kosten
1. Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde Dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.
2. Alle honoraria zijn exclusief btw en exclusief reis- en andere onkosten in het kader van de Overeenkomst gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van ingeschakelde derden.
3. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een voorschot te betalen op de honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door haar een voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8: Betaling
1. Betaling dient, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
3. In het geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.
4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens in volgorde van ouderdom tot betaling van de opeisbare facturen, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling een andere strekking heeft.

Artikel 9: Incassokosten
1. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de openstaande facturen en Opdrachtnemer kosten moet maken om betaling van de facturen te verkrijgen, komen de werkelijke kosten, zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever een Consument is zullen de buitengerechtelijke incassokosten op de volgende wijze worden bepaald: 15% over openstaande bedragen tot Ä 2.500,-; 10% over de daaropvolgende Ä 2.500,-; 5% over de volgende Ä 5.000,-; 1% over de volgende Ä 190.000,- en 0,5% over het meerdere, met een maximum van Ä 6.775,- en een minimum van Ä 40,-.
2. Onder deze kosten zijn onder meer de kosten van in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten begrepen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever c.q. CliŽnt geleden schade, van welke aard ook, indien deze het gevolg is van door Opdrachtgever en/of CliŽnte verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer en/of de derden duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn
2. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor door Opdrachtgever c.q. CliŽnt geleden schade, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering vermeerderd met het voor Opdrachtnemer geldende eigen risico, waarbij de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer nooit meer is dan het maximumbedrag dat onder de verzekering wordt uitgekeerd. Een kopie van de polis van de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek door Opdrachtnemer toegezonden.
3. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaats vindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of CliŽnt beperkt tot het honorarium van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van Ä 5.000,-.
4. Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
5. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van niet door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, die met de uitvoering van de Overeenkomst verband houden, tenzij het aanspraken betreft ten gevolge van toerekenbare tekortkomingen van Opdrachtnemer.
6. Het recht op schadevergoeding van Opdrachtgever en/of CliŽnt uit hoofde van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst vervalt binnen ťťn jaar nadat de laatste Dienst onder die Overeenkomst is verricht.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden
1. Opdrachtnemer komt schriftelijk met Opdrachtgever c.q. CliŽnt overeen welke Diensten op welk moment worden verleend.
2. Een Dienst kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de betreffende Dienst door de CliŽnt worden geannuleerd. In dat geval kan, tot ťťn maand na de oorspronkelijke datum van de Dienst, de CliŽnt in overleg met Opdrachtnemer een nieuwe dag en tijd voor de geannuleerde Dienst bepalen. Indien minder dan 24 uur voorafgaand aan de Dienst wordt geannuleerd of indien de nieuwe datum van de geannuleerde Dienst niet binnen voornoemde periode van ťťn maand bepaald wordt, komt het recht op die Dienst te vervallen. Dit is slechts anders indien het niet kunnen bepalen van een nieuwe datum voor de geannuleerde Dienst te wijten is aan Opdrachtnemer.
3. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is Opdrachtgever te allen tijde 100% van het in de Overeenkomst bepaalde honorarium verschuldigd.

Artikel 12: Ontbinding van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een aangetekende kennisgeving aan Opdrachtgever te ontbinden, indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verzonden factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan.
2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beide gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekende kennisgeving hiervan aan de andere partij te ontbinden in het geval van niet, niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door de andere partij van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en die partij binnen 14 dagen na de verzenddatum van een ingebrekestelling, nog immer tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen.
3. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn beide gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekende kennisgeving hiervan aan de andere partij te ontbinden indien:
a. de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op ťťn van de partijen van toepassing wordt verklaard;
b. (voorlopige) surseance van betaling aan de andere partij wordt verleend;
c. de CliŽnt komt te overlijden.

Artikel 13: Geschillenbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en/of CliŽnt en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever c.q. CliŽnt een geschil voortvloeiend uit deze Overeenkomst zullen zij eerst trachten dit geschil in overleg op te lossen en/of gebruik te maken van mediation.
3. Mocht onderling overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leiden dan is de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de Opdrachtnemer gevestigd is bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen. Indien de Opdrachtgever een Consument is ook de rechter van de woonplaats, of bij gebreke daarvan van het werkelijke verblijf, van de Opdrachtgever