hoe herken je werkstress bij een collega

Hoe herken je werkstress bij een collega

Stress op de werkvloer is het grootste beroepsrisico in Nederland. Herken jij werkstress bij collega’s?
Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met stress op het werk. Een derde van het werkgerelateerde ziekteverzuim wordt veroorzaakt door stress. Van de Nederlandse werknemers zegt 40 procent vaak tot altijd heel veel werk te hebben en 36 procent noemt het werk hectisch.

Reden genoeg voor minister Asscher om dit onderwerp de komende vier jaar op de agenda te zetten van zowel werknemers als werknemers. De Inspectie SZW gaat in ieder geval extra controleren op gezonde werktijden, werkdruk en agressie op de werkvloer.

Oorzaken werkstress: Werkstress kan te maken hebben met te veel werk of juist met te weinig werk. Ook slechte arbeidsverhoudingen of onregelmatige werk- en rusttijden kunnen werkstress veroorzaken. Of werkstress ontstaat hangt in belangrijke mate af van de mogelijkheden om zelf invloed op het werk uit te oefenen en om problemen in het werk te kunnen oplossen. Werkdruk kan leiden tot werkstress. Bij werkdruk is er sprake van hoge psychische belasting door (te) hoge kwantitatieve of kwalitatieve taakeisen. Het werktempo kan bijvoorbeeld te hoog zijn, of er moet onder hoge tijdsdruk worden gewerkt, of kennis en vaardigheden sluiten niet goed aan op de functie-eisen.

Risicogroepen werkstress: Werknemers die het meeste risico lopen op werkstress, overspannenheid en burn-out, zijn in te delen in 8 groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen met een dubbelfunctie, of gedreven werknemers die het jammer vinden dat een dag maar 24 uur heeft. We hebben een aparte pagina gemaakt over de 8 risicogroepen voor werkstress.

Signalen werkstress: Werkstress kan gepaard gaan met emotionele, gedragsmatige en lichamelijke kenmerken. Werkstress kan leiden tot ziekte, vooral als dit lang aanhoudt en de werknemer onvoldoende rust kan nemen of afleiding en ontspanning krijgt. Overspannenheid en burn-out, depressie en posttraumatische stress-stoornis zijn voorbeelden van aan (chronische) stress gerelateerde psychische aandoeningen. In een tabel hebben we alle signalen van werkstress op een rij gezet.

Herkennen van werkstress: Hoe kan je werkstress herkennen bij een collega? Als je er voor open staat, dan is er een aantal factoren waaraan je werkstress bij een collega kan herkennen. Voor werkgevers is het van belang dat problemen en aanzien van psychosociale arbeidsbelasting worden geďnventariseerd. Er zijn een groot aantal methoden beschikbaar om inzicht te krijgen in de veroorzakers van psychosociale problematiek in een organisatie.Herkenningspunten zijn onder andere: een klamme hand; een geprikkelde sfeer op de afdeling; slordigheid; ruzies om niets; ziekmeldingen; medewerkers die aangeven op hun laatste benen te lopen; lage rugklachten; rookgedrag; alcoholgebruik; slechte arbeidsomstandigheden.

Werkstress bespreekbaar maken: De volgende stap is het bespreekbaar maken van werkstress. Dat kan onder andere in een werkdrukoverleg of thema-werkoverleg.